Su Hazırlık Metot Kombinasyonları

TS 11899’a uygun bir tesiste uygulanacak su hazırlık metot kombinasyonları aşağıda verilmiştir.

1.Su hazırlık kombinasyonu: Absorbsiyon, topaklama, filtrasyon, klorlama.

2.Su hazırlık kombinasyonu: Topaklama, filtrasyon, ozonlama, absorbsiyon filtrasyonu, klorlama.

Bu standardın temel ilkelerine, su parametrelerine, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik taleplere aykırı olmamak üzere yeni metot kombinasyonları standarda eklenebilir.

1.Su hazırlık kombinasyonu: Absorpsiyon, Topaklama, Filtrasyon, Klorlama
Bu kombinasyon tedavi ve hareket (Jimnastik) amaçlı havuzlar haricindeki tüm havuzlarda uygulanır.

Burada çizelge 1’ deki (Temiz su ve havuz suyunun özellikleri) değerler karşılandığı sürece aktif kömür tozlu Absorpsiyon yapılmayabilir.

Yeterlilik durumunda kombinasyon Topaklama, filtrasyon ve klorlama şekline döner.

Yoğun ve koloidal çözeltili organik pislikler kısmen aktif kömür tozu ile absorbe edilir.

Bunu takip eden basamakta; Demir (III) ‘lü veya Alüminyum tuzlu Flokulasyon ile koloidal çözeltili kirliliğin stabilizesinin bozulması, floklanması ve ortho-fosfat olarak çökeltilmesidir.

Bu proses için ham suyun pH değeri ( flok malzemesinin cinsine bağlı olarak) sınırlarda (istenen sahada) tutulmalıdır.
Buna bağlı olarak; filtrasyon esnasında aktif kömür tozlu karışım, Demir (III) veya Alüminyum fosfat ve koloidler sudan ayrışır.

Filtre edilmiş su klor ilave edilerek havuza verilir. Yükleme-faktörü k= 0,5 m3 alınır, temiz su hacmi kişi başına 2 m3 alınır.

Absorpsiyon, topaklama, filtrasyon, klorlama metot kombinasyonunun asıl açılımı:

• Absorpsiyon+topaklama+filtrasyon (Absorpsiyon gerek duyulduğunda yapılır)

• Dezenfeksiyon+oksidasyon

• pH değeri ve asit kapasitesi ayarı

• Seyreltme (Temiz su ilavesi)+yeni dolum zamanı

• Havuz temizliği (Dip ve taban temizliği) şeklindedir.

2.Su hazırlık kombinasyonu: Topaklama, Filtrasyon, Ozonlama, Absorpsiyon Filtrasyonu, Klorlama

Bu kombinasyon bütün yüzme ve masaj havuzu çeşitlerinde kullanılabilir.
Metodun aşamaları şöyledir.

1. Topaklama (Flokulasyon): Demir (III)’lü veya Alüminyum tuzlu Flokulasyon ile koloidal çözeltili kirliliğin stabilizesinin bozulması, topaklanması ve ortho-fosfat olarak çökeltilmesidir.

Bu proses için ham suyun pH değeri (flok malzemesinin cinsine bağlı olarak) sınırlarda (istenen sahada) tutulmalıdır.

2. Filtrasyon: Floklanmış maddeler ve her türden kirlilik filtrede tutularak sistemden uzaklaştırılır.

3. Ozonlama: Suyun içindeki partiküllerin kimyasal oksidasyonla ve virüslerin tesirsizleşmesi için ozonla muameleye girmesi ve mikroorganizmaların havuza ulaşımının kesin olarak su hazırlık aşamasında engellenmesidir.

Bunun için filtre edilmiş suya ozon verilir.

Ozonlamanın başarısı için reaksiyon tankına ihtiyaç vardır.

Reaksiyon süresi ve diğer taleplere işlemin başarısı için uyulması zorunludur.

4. Absorpsiyon filtrasyonu (aktif kömürlü filtrasyon): Aktif kömürlü filtre ile ozonla indirgenmiş kirliliğin uzaklaştırılmasıdır.

Okside edilmiş kirlilikler tutulur, klorun yan reaksiyon ürünleri ve ozonla olan muamelesinden arta kalan artıklar uzaklaştırılır.

5. Klorlama: önceki işlemlerden geçmiş suya klor verilerek işlem kombinasyonu tamamlanır ve temiz su havuza verilir.

Ozon kademeli kombinasyon için Yükleme faktörü k=0,6m 3 ve temiz su kapasitesi kişi başına 1,67 m3 alınır.

Topaklama, filtrasyon, Ozonlama, Absorpsiyon filtrasyonu, klorlama metot kombinasyonunun asıl açılımı:

• Topaklama+filtrasyon

• Ozonlama+oksidasyon

• Aktif kömürlü Absorpsiyon filtrasyonu

• Dezenfeksiyon+oksidasyon

• pH değeri ve asit kapasitesi ayarı

• Seyreltme (Temiz su ilavesi)+yeni dolum zamanı

• Havuz temizliği (Dip ve taban temizliği) şeklindedir.